art. 22 – zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Mają Państwo możliwość zażądania od Administratora danych osobowych, aby nie podlegać decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych
(w tym profilowaniu) wywołującym określone skutki prawne lub w podobnym stopniu, znacząco wpływające na Państwa sytuację.
Wykluczenia jakie zawiera niniejszy przepis znajda Państwo w treści art. znajdującej się poniżej.


Artykuł 22
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
  2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli ta
    a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem;
    b) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub
    c) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
  3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a) i c), administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
  4. Decyzje, o których mowa w ust. 2, nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.