art. 20 – prawo do przenoszenia danych

Art. 20 RODO określa prawa w zakresie możliwości przeniesienia danych osobowych do innego Administratora na Państwa żądanie. Może odbyć się to w przypadku, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6, ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub umowy (art.6 ust. 1) oraz jeśli przetwarzanie u Administratora odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Na Państwa żądanie Administrator może samodzielnie przesłać Państwa dane do innego, wskazanego przez Państwa Administratora danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe. Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej, art. 20 RODO.


Artykuł 20
Prawo do przenoszenia danych

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
   a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
   b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.