Formularz (e-sklep)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej rodo) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego  oraz użytkowników serwisu www.trefl.com jest: Trefl SA z siedzibą pod adresem: 81-731 Sopot, Plac Dwóch Miast 1 (dalej: Administrator)
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, jest nim Pan Szymon Sołtysek, z którym można się kontaktować:
  1) drogą korespondencji elektronicznej, na adres: dane-osobowe@trefl.com
  2) drogą korespondencji tradycyjnej, na adres:
  Grupa TREFL
  Inspektor Ochrony Danych
  Ul. Kontenerowa 25
  81-155 Gdynia
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1)  prowadzenia konta użytkownika sklepu internetowego;2) realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym;3) prowadzenia prawnie wymaganej sprawozdawczości finansowej;

  4) ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami roszczeniami;5) prowadzenia działań marketingowych w imieniu Trefl SA oraz pozostałych przedsiębiorstw z Grupy Kapitałowej Trefl. Informacje marketingowe przekazujemy Państwu za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i zawierają  one, w szczególności informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym, aktualnych promocjach i  akcjach specjalnych organizowanych przez: Trefl SA, Studio Trefl SA, Stowarzyszenie Trefl Pomorze, Fundacja Rozwoju Edukacji oraz drużyny sportowe Trefl Gdańsk SA i Trefl Sopot SA.   6) optymalizacji treści i funkcjonalności serwisu internetowego w oparciu o aktywność użytkownika badaną w oparciu o dane statystyczne udostępnione przez zewnętrznych dostawców (Google Inc. – usługa Google Analitycs, Facebook – usługa Ads).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w ograniczonym czasie – odpowiednim do celów przetwarzania – na podstawie:
  Ad 1)     zobowiązania do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy o prowadzenie konta w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b. rodo), do czasu usunięcia konta przez Pana/Panią lub Administratora.Ad 2)      zobowiązania do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy, w związku z obsługą zamówienia złożonego w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b. rodo), przez czas obsługi zamówienia a potem do czasu upłynięcia okresu gwarancji producenta;Ad 3)       wykonania obowiązku prawnego,  polegającego  na prowadzeniu dokumentacji księgowej i archiwizowaniu dowodów księgowych, w związku z art. 86 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowaoraz art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 2004 roku o rachunkowości (art. 6. ust. 1 lit. c. rodo), przez okres wskazany w w/w aktach prawnych.Ad 4)        istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f. rodo) do terminu przedawnienia roszczeń wynikającego z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.Ad 5)   wyrażonych przez Pana/Panią zgód: na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji drogą elektroniczną na komunikacyjne urządzenia końcowe z zw. z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. (art. 6. ust. 1 lit. a. rodo) do momentu wycofania zgody.   Ad 6)        istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f. rodo, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania  uniemożliwi realizację założonych celów.
 6. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
 7. W określonych w rodo przypadkach może Pan/Pani skorzystać z prawa:
  – dostępu do danych,
  – sprostowania danych,
  – usunięcia danych,
  – ograniczenia przetwarzania,
  – przenoszenia danych
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) rodo
  – do złożenia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)Żądania wykonania powyższych praw należy kierować do Inspektora Ochrony Danych Grupy TREFL, którego dane kontaktowe są wskazane powyżej.
 8. Dostęp do danych uzyskują:
  – upoważnieni pracownicy Administratora,
  – podwykonawcy (tzw. podmioty przetwarzające) , w szczególności:  firmy świadczące usługi utrzymania serwisu WWW i obsługi tego serwisu, przedsiębiorstwa świadczące usługi pomocy prawnej, doradztwa podatkowego i prawnego, agencje marketingowe. inne podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych w ramach świadczonych przez nie usług, które przetwarzają dane wyłącznie na polecenie, w imieniu i na rzecz administratora z zachowaniem odpowiednich gwarancji bezpieczeństwa.
  – strony trzecie: podmioty obsługujące płatności online, firmy świadczące usługi kurierskie lub pocztowe, audytorzy finansowi, urząd skarbowy, banki, z których usług korzysta Administrator.
 9. Do państw trzecich przekazujemy wyłącznie dane statystyczne (Google Analitycs, Facebook). Dane osobowe do państw trzecich nie są przekazywane.
 10. Administrator NIE podejmuje decyzji wywołujących skutki prawne lub w istotny sposób wpływający na osoby, których dane dotyczą w sposób zautomatyzowany (np. przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji).