Członkowie Stowarzyszenia Trefl Pomorze

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Trefl Pomorze z siedzibą: Gdańsk, Plac Dwóch Miast 1.

Kontakt do inspektora ochrony danych:
dane-osobowe@trefl.com.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przystąpienie do Stowarzyszenia.

Dane będą przetwarzane dla realizacji celów:

  1. statutowych związanych z członkostwem osoby, której dane dotyczą,
  2. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń powstałych w związku z członkostwem osób, których dane dotycza,
  3. wynikających z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa w zakresie fiskalnym i księgowym

Dane osobowe przetwarzamy przez cały okres członkostwa a po jego ustaniu do czasu przedawnienia roszczeń oraz wygaśnięcia obowiązku przechowywania dowodów księgowych.

Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Stowarzyszenia Trefl Pomorze, jak również dostawcy usług IT.
Nie przekazujemy danych do Państw Trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Na zasadach i w zakresie wskazanym w RODO każdej osobie, której dane przetwarza Stowarzyszenie Trefl Pomorze, przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo sprostowania lub uzupełnienia treści swoich danych,
c) prawo usunięcia danych osobowych,
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, w których dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych, podając dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej żądanie wykonania prawa.

Ponadto każdej osobie, której dane przetwarza Administrator danych przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli zachodzi przypuszczenie, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.